WorldSkills Kazakhstan
 
http://worldskills.kz/wp-content/uploads/2016/09/press_rev.jpg

Accreditation

Media accreditation for events

Press service of Worldskills Kazakhstan

Nazym +7 775 208 94 39, email: nrysbetova@tvet.kz

Gulaym +7 701 149 79 36, email: grashitova@tvet.kz


Share in social networks: